ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY - Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna Dla Dzieci, Młodzieży i Ich Rodzin

Title
Przejdź do treści
ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY

Wnioski na Zespół Orzekający przyjmowane są w sekretariacie SPT

W Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej  dla  Dzieci, Młodzieży i Ich Rodzin w Nowogardzie działa Zespół Orzekający na zasadach określonych w rozporządzeniu MEN z dnia 18.09.2008r. W sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające, działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Zespół Orzekający wydaje:

 1. Orzeczenia    o    potrzebie   kształcenia   specjalnego    dla    dzieci   i  młodzieży   z   zaburzeniami
  i odchyleniami rozwojowymi, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
  w tym o potrzebach zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci niepełnosprawnych umysłowo,

 2. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego

 3. Orzeczenia o  potrzebie   nauczania  indywidualnego  dla   dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do placówki,

 4. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.


Zespoły Orzekające wydają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego dla uczniów szkół położonych na terenie działania Poradni.

W  przypadku  dzieci  nieuczęszczających  do szkoły  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego wydają   zespoły  działające  w  poradniach  właściwych  ze  względu  na  miejsce  zamieszkania  dziecka,
z zastrzeżeniem j.w.

Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zwane dalej „opiniami”, wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
Zespoły Orzekające wydają orzeczenia oraz opinie na wniosek rodziców (opiekunów prawnyc dziecka).
Wnioskodawca dołącza do wniosku posiadaną dokumentacje uzasadniająca wniosek w szczególności:
 • wyniki obserwacji i badan psychologicznych,
 • wyniki badań pedagogicznych,
 • zaświadczenie lekarskie z określonym czasem zaleconej formy kształcenia itp.
 • opinię szkoły lub przedszkola.

Wniosek powinien być prawidłowo opisany, tzn. wypełnione wszystkie rubryki, musi być podpis rodzica, pełnoletniego wnioskodawcy, prawnego opiekuna dziecka

Dokumentację na Zespół Orzekający przyjmuje Przewodniczący Zespołu Orzekającego, członek Zespołu Orzekającego lub inna osoba wyznaczona przez Przewodniczącego Zespołu Orzekającego.

Dokumentacja przyjmowana jest nie później niż 2 dni przed posiedzeniem Zespołu Orzekającego.
Dokumentacja   jest  składana  na  wzorach formularzy dostępnych w poradni oraz do ściągnięcia ze strony internetowej poradni.

W przypadku braku np. aktualnych badań psychologicznych, pedagogicznych lub logopedycznych wnioskodawca otrzymuje wyznaczony termin spotkania z psychologiem lub pedagogiem w celu przeprowadzenia niezbędnych badań diagnostycznych.

Wniosek   uważa   się   za   złożony   i   przyjęty   przez  poradnię  w momencie uzyskania i dostarczenia do poradni kompletnej, niezbędnej i wymaganej dokumentacji.

W momencie skompletowania pełnej dokumentacji wnioskodawca otrzymuje zawiadomienie o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego, na którym sprawa będzie rozpatrywana.

Wróć do spisu treści