DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI - Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna Dla Dzieci, Młodzieży i Ich Rodzin

Title
Przejdź do treści
Deklaracja dostępności www.sptnowogard.pl

 
Wstęp

 
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna w Nowogardzie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.sptnowogard.pl
 
Daty publikacji i aktualizacji
 
Data publikacji strony internetowej:  2015-11-10    
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2017-01-01.
 
Status pod względem zgodności z ustawą
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu braku spełniania wymagań oraz wyłączeń:
 
·         brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach,
 
·         brak opisów alternatywnych grafik,
 
·         brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
 
·         pliki pdf powstały na podstawie dokumentów lub skanów, które nie mają dobrze zaznaczonej struktury logicznej,
 
·         pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie;
 
·         część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
 
Oświadczenie sporządzono dnia 2020.09.30.
 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 
Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.
 
Informacje zwrotne, dodatkowe i dane kontaktowe
 
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Irena Juszczyk Dyrektor Placówki, adres poczty elektronicznej spt.nowogard@onet.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 913920743. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
 
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
 
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
 
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 
 
Dostępność architektoniczna

 
Dostosowania:
 
Wejście do budynku odbywa się schodami, nie ma podjazdu dla wózków  osób niepełnosprawnych.
 
Na parterze budynku zapewniono pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych, jednakże ze względu na brak windy nie jest zapewniona dostępność pomieszczeń na pierwszym piętrze.  Zapewniamy komunikację na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą. Na parterze istnieje dostępność do toalety dla osób niepełnosprawnych.
 
Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku Specjalistycznej Poradni Tarapeutucznej zapewniona jest w sposób wizualny (tablica informacyjna) i głosowy przez pracowników.
W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób   słabosłyszących oraz  nie ma oznaczeń w alfabecie Braille a oraz oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących.  Kominikacja z osobami niesłyszącymi lub słabo słyszącymi może odbywać się przez napisanie  pisma lub złożenie wniosku i wysłanie na adres placówki lub wysłanie maila.
 
 
Parking:
 
Przed budynkiem  placówki znajdują się oznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Jest zapewniony bezpośredni dojazd do budynku.
 
Prawo wstępu z psem asystującym:  
 
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń możne wejść osoba z psem asystującym, psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia na teren budynku jest wyposażenie psa asystującego w odpowiednią uprzęż. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez psa.
 
 
Możliwość skorzystania z tłumacza migowego:        
 
W placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 
 
Aplikacje mobilne     

Szkoła nie posiada aplikacji mobilnych
Wróć do spisu treści