OFERTA - Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna Dla Dzieci, Młodzieży i Ich Rodzin

Title
Przejdź do treści
OFERTA SPECJALISTYCZNEJ PORADNI TERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I ICH RODZIN W NOWOGARDZIE
 

1. Wszystkie usługi będące  w ofercie poradni  są bezpłatne  i nie wymagają  skierowania.

2. Warunkiem przyjęcia dzieci do Poradni jest zgłoszenie przez rodziców, prawnych  opiekunów lub  np. placówkę  oświatową oraz pisemna  zgoda rodziców/prawnych opiekunów na badania.

3. Kwalifikacja dzieci do opieki specjalistycznej odbywa się na podstawie;
   • zgłoszenia przez rodzica lub opiekunów prawnych dziecka,
   • napodstawie sugestii nauczyciela po badaniach  sondażowych,  
     przesiewowych lub obserwacji,
   • skierowań z poradni rejonowych i innych placówek opieki zdrowotnej.

4. Rodzice zgłaszający dziecko na diagnozę proszeni są o przedstawienie;
    • opinii ze szkoły określającej trudności dziecka,
    • zeszytów szkolnych lub prac pisemnych dziecka,
    • opinii innych poradni lub stosownych zaświadczeń lekarskich,
    • dziecko zgłaszające się na badania powinno przynieść okulary, jeśli są
      zalecone przez lekarza do pracy.

5. Orzecznictwo - w Poradni działa Zespół Orzekający rozpatrujący sprawy uczniów z niepowodzeniami edukacyjnymi, będących pod opieką naszej placówki u którychniepowodzenia edukacyjne współwystępują w związku z chorobą lub niepełnosprawnością, ze szkól mieszczących się na terenie miasta i gminy Nowogard oraz Gminy Osina.
 
Zadaniem statutowym Poradni w tym zakresie jest:
 • Sporządzanie orzeczeń do kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego
 • Sporządzanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
 • Orzekanie i kierowanie do odpowiednich form pomocy psychologicznej  i pedagogicznej, profilaktyki wychowawczej, terapii i resocjalizacji
 
6. Opiniowanie - w Poradni wydawane  są na wniosek rodziców opinie psychologiczno-pedagogicznych po zakończeniu procesu diagnostycznego.
 
7. Podejmowanie   badań   oraz   dokonywanie   diagnozy   psychologicznej,  pedagogicznej,   logopedycznej   
      w   stosunku  do  zgłoszonych  dzieci
i  młodzieży
  • diagnoza dzieci wymagających wczesnego wspomagania rozwoju
  • badanie dzieci z trudnościami w nauce i niepowodzeniami szkolnymi
  • badanie dojrzałości szkolnej,
  • badanie lateralizacji
  • badanie dzieci rozpoczynających naukę z rocznym wyprzedzeniem lub odroczeniem obowiązku szkolnego
  • badania dzieci szczególnie uzdolnionych
  • badanie dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie i zagrożonej niedostosowaniem,
  • badanie dzieci i młodzieży zagrożonych dysleksją rozwojową, diagnozowanie dla potrzeb stwierdzenia dysleksji, dysortografii, dysgrafii i dyskalkulii
  • badania psychologiczne pod kątem stresu pourazowego
  • badania diagnostyczne pod kątem PTSD
  • logopedyczne badania przesiewowe dzieci w wieku 3-6 i kl. I-III w placówkach przedszkolnych, szkolnych, które zgłoszą taką potrzebę,
  • logopedyczne, psychologiczne i pedagogiczne badania dzieci w ramach wczesnej interwencji.
  • badania dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi,
  • badania przesiewowe psychologiczno – pedagogiczne dzieci 5-6 letnich,
  • Diagnoza CAPD (Przetwarzanie słuchowe) Neuroflow.
             
8. Wieloaspektowe konsultacje  dla rodziców  i  nauczycieli  (zaburzenia interakcji społecznych, trudności szkolnych).
 
9. Wydawanie  opinii  oraz  orzeczeń    po   przeprowadzonej   diagnozie  psychologicznej,   pedagogicznej,  logopedycznej na wniosek  rodziców
 
10. Wczesne  wspomaganie  rozwoju  dziecka -  diagnoza nieprawidłowości rozwoju i zaburzeń mowy
 
11. Poradnia prowadzi również zadania postdiagnostyczne:
      Działalność terapeutyczna indywidualna i grupowa
  • Zajęcia z psychomotoryki.
  • Zajęcia dla dzieci 6 – letnich uczących się w kl. I
  • Trening twórczego myślenia dla dzieci sześcioletnich
  • Zajęcia usprawniania manualno-graficznego
  • Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami mowy wraz z poradami logopedycznymi m.in.:
   • Masaż SHANTALA,
   • NEUROSTYMULACJA– Integracja odruchów twarzy,
   • Terapia ręki
     • Strategie leczenia wg M.D. Klein i T.A. DelaneyOral – motor treatmenstrategies in children (ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka)
  • Terapia pedagogiczna m.in.
   • Metoda Ortograffiti
   • Metoda Warnkego
   • Metoda Strukturalna
   • Glottodydaktyka
             
  • Terapia Integracji Sensorycznej ( SI ) m.in.:
   • Metoda PNF,
   • Elementy Volty,
   • Integracja odruchów posturalnych i dynamicznych wg. S.
   • Masgutowej,
   • Terapia ręki,
   • Wady postawy skoliozy wg FITS
  • Terapia systemowa Rodzin
  • Terapia psychologiczna.
  • Trening Umiejętności Społecznych.
  • Terapia indywidualna i grupowa dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi i kryzysowym rozwojem
  • Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży – zaburzenia lękowe zaburzenia jedzenia, fobie szkolne, przemoc, moczenie nocne
  • Traumy adolescentów – przedwczesne ciąże, aborcja, próby samobójcze, kryzysy rodzinne
  • Trening umiejętności wychowawczych
  • Terapie traumy metodą EMDR
  • Terapie indywidualne dot. zaburzeń somatycznych - psychosomatyka
  • ART Terapia

                 
12. Współpraca ze środowiskiem
 
 1. Opracowanie  wspólnych zasad współpracy pomiędzy Poradnią a placówkami oświatowymi i innymi placówkami specjalistycznymi.
 2. Współpraca  z  przedszkolami,  szkołami  i  placówkami  w  zakresie  wsparciapsychologicznego,  pedagogicznego
  i logopedycznego.
 3. Pomoc szkole (uczniom, nauczycielom) w sytuacjach kryzysowych.
 4. Uczestnictwo w ewaluacjach zewnętrznych prowadzonych przez organ nadzoru pedagogicznego w placówkach.
 5. Organizowanie spotkań tematycznych, w tym spotkań z radami pedagogicznymi placówek oświatowych.
 6. Organizacja narady dla dyrektorów szkół/placówek na temat zasadwspółpracy i form wsparcia szkół.
 7. Udział pracowników Poradni w zebraniach z rodzicami na terenie szkół/placówek.
 8. Współpraca instytucjami wspierającymi wychowanie - w zakresie pomocy kryzysowej, organizacja konferencji
  i warsztatów z:
  • Policją i Sądem
  • Prokuraturą Rejonową
  • Urzędem Marszałkowskim – wydział współpracy społecznej
   • Zespołem Interwencji Kryzysowej w Nowogardzie
 9. Współpraca ze Stowarzyszeniem funkcjonującymi na terenie powiatu działającymi na rzecz dzieci, młodzieży i ich rodzin
 10. Współpraca z Uczelniami Wyższymi w organizowaniu praktyk studenckich.
 11. Współpraca z bibliotekami pedagogicznymi oraz ośrodkami doskonalenia nauczycieli.
                  
Doradztwo zawodowe:

1. Diagnoza zainteresowań młodzieży- prowadzenie badań zawodowych
2. Przekazywanie informacji uczniom o kierunkach kształcenia w zawodach.
3. Informowanie rodziców oraz szkół o ofercie poradni w zakresie doradztwa zawodowego.
4. Diagnoza młodzieży w zakresie preferencji edukacyjnych oraz poradnictwa dla uczniów gimnazjów i szkół ponagimnazjalnych.
5. Wydawanie opinii w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej / ponadpodstawowej.
 
Wróć do spisu treści