AKTY PRAWNE - Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna Dla Dzieci, Młodzieży i Ich Rodzin

Title
Przejdź do treści
AKTY PRAWNE

 • Ustawa z  dnia  7 września  1991  r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późniejszymi zmianami)

 • Ustawa  z  dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.  U. z 2016 r. poz. 1379 z późniejszymi zmianami)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego   rocznego   przygotowania   przedszkolnego dzieci i indywidualnego  nauczania dzieci
  i młodzieży (Dz. U. poz. 1157)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. poz. 529)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30  kwietnia 2013 r.  w  sprawie  zasad  udzielania
  i   organizacji   pomocy   psychologiczno-pedagogicznej   w  publicznych   przedszkolach,   szkołach
  i placówkach (Dz. U. poz. 532)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. Nr 223, poz. 1869 z późniejszymi zmianami)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania  sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 959)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków  i  sposobu  przeprowadzania    egzaminu    potwierdzającego    kwalifikacje w  zawodzie  (Dz. U. poz. 673)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki
Wróć do spisu treści