HISTORIA - Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna Dla Dzieci, Młodzieży i Ich Rodzin

Title
Przejdź do treści
HISTORIA

Poradnia  w Nowogardzie została utworzona w styczniu 1975 roku decyzją Kuratora Oświaty w Szczecinie pod nazwą Poradnia Wychowawczo-Zawodowa. Pierwszym dyrektorem Poradni była Maria Brzeska, sekretarką była Halina Sierzchała, psychologiem Bożena Borowik, kilka miesięcy później dołączyła Stanisława Spurgiarz jako pedagog, a od 15.08.1978r. do 31.07.2007r. pedagogiem była Daniela Golacik.
W roku 1993 zmieniono nazwę placówki z Poradni Wychowawczo-Zawodowej została przemianowana zgodnie z rozporządzeniem MEN na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, którą kierowała pani Bożena Borowik po dyrektora. Od roku 1995/96 dyrektorem została pani Bożena Kawicka.
Siedziby poradni:
 • w hotelu na Placu Wolności był ZEAS (Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół) i tam Poradnia miała 2 pokoje,
 • w związku z przeniesieniem ZEAS – u do siedziby Szkoły Specjalnej na ul. Poniatowskiego zmieniła się siedziba Poradni w roku 1979,
 • obecną siedzibą Poradni od roku 1988 jest budynek przy ul. 3 – go Maja 44

Od 1993 roku sukcesywnie zwiększano obsadę kadrową:
 • Elżbieta Ceranka – 01.11.1992r. do 31.08.1999r.
 • Dorota Jagiełka –01.09.1993r. do 31.08.1995r.
 • Zofia Budny- 01.09.1993r. do 31.08.1999r.
 • Andrzej Burzyński – 01.10.1993r. do 30.06.1998r.
 • Irena Juszczyk - 03.01.1994r. do 30.09.1999r.
                              Od 31.08.2015r. do teraz
 • Edyta Gulbinowicz -- 01.09.1994r. do 31.08 1999r,
 • Elżbieta Sobieralska – 01.09.1994r. do 31.08.1999r.
 • Agnieszka Wójtowicz – 01.09.1996r.
 • Agata Babiarczuk – 01.09.1999r. do 31.08.2006r.
 • Adrianna Skaza – 01.09.1999r do 02.08.2013r.
 • Lilianna Konopska – 01.09.1999r. do 31.08.2004r.
 • Agnieszka Arent – 01.09.1999r. do 31.08.2000r.
 • Izabela Centała Jasińska – 01.09.1999r.
 • Anna Bielida – 01.09.1999r.
 • Stanisława Wójcik –01.01.2001r do 30.092011r.
 • Przemysław Horoszkiewicz – 01.09.2007r. do 31.08.2009r.
 • Dorota Świątczak – 01.09.2010r.
 • Agata Tarczykowska Mikita – 01.09.2010r.
 • Anna Borkowska – 01.03.2013r.
 • Agata Maciąg Dawidowska – 01.02.2015r.
 
W roku 1998 uzyskała obecną nazwę Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzieci, Młodzieży i Ich Rodzin w Nowogardzie i status Poradni Specjalistycznej.
Od 1993 roku statutowa działalność i formy pracy Poradni widocznie się wzbogaca poprzez prowadzenie terapii w pełnym zakresie tzn.:
 • terapia rodzinna,
 • terapia małżeńska,
 • terapia indywidualna dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi, emocjonalnymi moczącymi się, depresyjnymi,  z zaburzeniami osobowości, z zaburzeniami jedzenia (otyłość, anoreksja, bulimia) i po próbach samobójczych,
 • terapia indywidualna dla dzieci nadpobudliwych z Zespołem Downa i autystycznych,
 • terapia indywidualna dla młodzieży w kryzysach rozwojowych,
 • terapia indywidualna dla dorastających z cechami niedostosowania społecznego,
 • terapia dzieci z zaburzeniami dyslektycznymi,
 • terapia dzieci z zaburzeniami lateralizacji,
 • terapia dzieci z zaburzeniami dysgraficznymi
 • terapia grupowa i indywidualna dzieci upośledzonych umysłowo i z zaburzeniami rozwoju    w wieku przedszkolnym,
 • terapia grupowa i indywidualna dzieci upośledzonych umysłowo i z zaburzeniami rozwoju w młodszym wieku szkolnym,
 • terapia grupowa dzieci upośledzonych umysłowo i z zaburzeniami rozwoju adolescentów,
 • terapia grupowa dla dzieci nadpobudliwych,
 • terapia dzieci wycofanych,
 • terapia po traumie wykorzystania seksualnego dzieci i młodzieży.

Ponadto pracownicy:
 • diagnoza zaburzeń rozwoju u dzieci z upośledzeniem umysłowym w wieku 0- 18,
 • diagnoza dojrzałości szkolnej,
 • diagnoza niepowodzeń w młodszym wieku szkolnym,
 • diagnoza trudności szkolnych dzieci w starszym wieku szkolnym,
 • diagnoza przyczyn trudności wychowawczych w wieku szkolnym,
 • diagnoza problemów psychologicznych w okresie wczesnej i późnej adolescencji,
 • diagnoza możliwościipreferencji zawodowych u uczniów kończących szkoły gimnazjalne
  i ponadgimnazjalne,

 • trening twórczego myślenia dla dzieci w wieku szkolnym,
trening rozwoju osobistego dla adolescentów,
 • trening antystresowy dla zdających egzaminy ( klasy VI, III gimnazjum i IV LO),
 • socjoterapia dla dzieci z rodzin patologicznych selekcjonowanych przez opiekę społeczną,
 • Młodzieżowe Koło Psychologiczne,
 • hipnoza,
 • trening relaksacyjny,
 • trening umiejętności wychowawczych dla nauczycieli uczniów w okresie adolescencji,
 • warsztaty dotyczące treningu integracyjnego dla wychowawców klas pierwszych,
 • warsztaty programu profilaktycznego „Spójrz inaczej”, zajęcia integracyjne w klasach I gimnazjum
  i klasach I LO,

 • profilaktyka,
 • pomoc psychologiczna dla ofiar przemocy,
 • wczesna interwencja.

Do zadań specjalistów należy w szczególności:
1. Zespołowe ustalenie sposobu współpracy z rodziną dziecka w zakresie:
 • rozpoznawania niepełnosprawności,
 • pomocy w interpretacji zachowań dziecka i prawidłowej reakcji na te zachowania,
 • instruktażu i poradnictwa w prowadzeniu zajęć rewalidacyjnych,
 • informowania o potrzebie wyposażenia dziecka w niezbędny sprzęt i środki dydaktyczne,

2. zespołowe ustalenie zakresu, metod i form pracy rewalidacyjnej, rehabilitacyjnej i terapeutycznej,

3. opracowanie i realizowanie indywidualnego programu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę,

4. koordynowanie, opiniowanie indywidualnych programów zajęć wczesnego wspomagania   rozwoju  dziecka, realizowanych z dzieckiem i jego rodziną,

5. szczegółowe dokumentowanie prowadzonych działań usprawniających, zespołowe analizowanie postępów dziecka i skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie oraz planowanie dalszych działań z uwzględnieniem pomocy udzielanej na podstawie przepisów w sprawie pomocy społecznej.

Wróć do spisu treści